Đan Phượng - Hà Nội: Những gói thầu… bất minh

Nhiều gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng nhưng có tỷ lệ tiết kiệm tiền ngân sách hơn chục triệu đồng và được tái diễn lại với những nhà thầu “quen” mặt…

Đan Phượng - Hà Nội: Những gói thầu… bất minh

Đan Phượng - Hà Nội: Những gói thầu… bất minh

Đan Phượng - Hà Nội: Những gói thầu… bất minh

Đan Phượng - Hà Nội: Những gói thầu… bất minh

Đan Phượng - Hà Nội: Những gói thầu… bất minh

Đan Phượng - Hà Nội: Những gói thầu… bất minh

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác