Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

Hàng loạt chất thải nguy hại được “đính kèm” trong lô tài sản phế liệu có giá trị hàng tỷ đồng của Công ty truyền tải Điện 1 được Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đem ra bán đấu giá khiến các đơn vị có nhu cầu tham gia đấu giá hoang mang.

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Tổ chức đấu giá tài sản có cả chất thải độc hại PCB

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác