Ông Nguyễn Văn Thắng phải từ chức Chủ tịch Quảng Ninh để giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long!

Ngay sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh có QĐ công nhận ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long, dư luận đã dậy sóng với câu hỏi liệu ông Thắng có thể "nhổ lông phân thân” như Tề Thiên Đại thánh để giữ hai vai!
Trao đổi với báo chí bên hành lang QH ngày 22/5/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, theo quy định về chức danh, vị trí lãnh đạo, chủ tịch UBND tỉnh là cán bộ, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, trong khi hiệu trưởng là chức danh trong đơn vị sự nghiệp.

"Cá nhân tôi chưa thấy có quy định về vấn đề này", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh lại đây là việc chưa từng có tiền lệ. Theo bộ trưởng Tân, cán bộ làm lãnh đạo trong cơ quan nhà nước có thể tham gia trong các đơn vị sự nghiệp, nhưng với vai trò là hội đồng nhà trường. Vụ việc cụ thể ở tỉnh Quảng Ninh, ông cho biết sẽ nắm lại thông tin để xem xét cụ thể.
Ông Nguyễn Văn Thắng phải từ chức Chủ tịch Quảng Ninh để giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long!
Ông Nguyễn Văn Thắng hiện đang là chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sẽ kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên một số tờ báo, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, Thường trực UBND tỉnh đã họp, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng họp, xem xét quyết định chọn hiệu trưởng trong số các lãnh đạo UBND tỉnh hiện nay. Khi đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ duy nhất chủ tịch UBND tỉnh là đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường này.

Về vấn đề Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng trường ĐH, PV Tuổi trẻ đã đặt câu hỏi với Bộ GD&ĐT và được bộ này trả lời như sau: “Trường đại học Hạ Long là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh nên theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, việc UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận hiệu trưởng Trường đại học Hạ Long là đúng thẩm quyền.

Luật không quy định hiệu trưởng là nhân sự cơ hữu, quy định hiệu trưởng phải có trình độ tiến sĩ, ông Nguyễn Văn Thắng đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn này. Về kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học được quy định trong luật, UBND tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng kinh nghiệm quản lý gián tiếp, quản lý vĩ mô (hoạch định chính sách, chiến lược) đối với ông Nguyễn Văn Thắng". (Bài “Bộ Giáo dục - đào tạo nói gì về việc 'chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học'? ra ngày 22/05/2020, báo TT)
Ông Nguyễn Văn Thắng phải từ chức Chủ tịch Quảng Ninh để giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long!
Vậy Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long có đúng luật?

Theo QĐ số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trường Đại học Hạ Long thì “Trường Đại học Hạ Long là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng”. (Điều 2 QĐ 1869)

“Trường Đại học Hạ Long hoạt động theo quy định hiện hành của Điều lệ trường đại học và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện”. (Điều 3 QĐ 1869)

Còn theo ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) thì sao:

“Hiệu trưởng trường đại học được quy định tại Điều 20 của Luật Giáo dục đại học và một số quy định cụ thể sau đây:"Hiệu trưởng là người điều hành tổ chức, bộ máy của trường đại học. Nếu được điều động từ cơ quan, tổ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ hiệu trưởng thì sau khi bổ nhiệm, hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường". “khoản 1 Điều 11. Hiệu trưởng trường đại học)

Cũng Theo Điều lệ Trường Đại học, “Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức” (điểm a khoản 1 Điều 2. Giải thích từ ngữ)

Như vậy, ngay từ khi thành lập Trường ĐH Hạ Long, việc UBND tỉnh Quảng Ninh để bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long là đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Trường Đại học.

Tuy nghiên, khi Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC có hiệu lực (từ ngày 15/2/2020) thì Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học bị bãi bỏ.

Điều này không có nghĩa là luật cho phép hiệu trưởng trường đại học không phải là cán bộ quản lý cơ hữu. Nghị định 99 đã quy định rõ: “Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là giảng viên, cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập” (điểm e khoản 1 Điều 10. Công nhận cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu). Như vậy, một người đang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh như ông Nguyễn Văn Thắng đang được điều chỉnh bởi Luật Cán bộ, công chức không thể song song là “cán bộ quản lý cơ hữu” của Trường ĐH Hạ Long – được điều chỉnh bởi Luật Viên chức.

Như vậy, ý kiến cho rằng luật không cấm ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nghiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long là không có căn cứ. Về nguyên tắc cán bộ, công chức, viên chức chỉ được làm những gì luật quy định.

Để giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng cần phải có đơn từ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh để trở thành “cán bộ quản lý cơ hữu” của trường này.

Ngay Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khi nói về việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long cũng cho rằng: “Việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt. UBND tỉnh Quảng Ninh cần xem xét chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường".


Ông Nguyễn Văn Thắng phải từ chức Chủ tịch Quảng Ninh để giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long!
0
 

Xem thêm tin khác