Cần làm rõ những “bất thường” tại Công ty Thủy Lợi Hà Nội?

Không chỉ sai phạm trong công tác quản lý, điều hành nhân sự, nhiều “bất thường” trong thu – chi với hàng chục tỷ đồng của lãnh đạo Công ty Thủy lợi Hà Nội cũng được nêu rõ trong đơn thư tố cáo…

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác