Bắc Kạn tiếp thu phản ánh việc giao đất sai quy định

Bắc Kạn tiếp thu phản ánh việc giao đất sai quy định

Theo đó, về nội dung liên quan khu đất tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn tại tổ 8b, phường Đức Xuân (TP Bắc Kạn), UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin như sau:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (chi nhánh) được UBND tỉnh Bắc Kạn thu hồi và giao đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở tập thể cơ quan tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 12-10-1999 theo hình thức nộp 100% tiền sử dụng đất, với diện tích hơn 1.597m2. Khu đất được giao theo bản đồ của Sở Địa chính lập ngày 9-9-1999, gồm hai khu.

Ngày 10-4-2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc thu hồi khu tập thể chi nhánh xin trả lại. Trong đó, đã thu hồi 400m2, đồng thời phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chi nhánh với phần diện tích còn lại là hơn 1.197m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở tập thể cơ quan.

Ngày 17-1-2011, Bộ Tài chính có văn bản về phương án sắp xếp cơ sở nhà đất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, chi nhánh ban hành quyết định chuyển giao cơ sở nhà, đất khu tập thể sang UBND tỉnh Bắc Kạn để xử lý theo quy định hiện hành về chính sách nhà ở, đất ở.

Chi nhánh đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương xử lý phần diện tích của khu tập thể để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của đơn vị có chỗ ở ổn định lâu dài. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết.

Ngày 10-8-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở: Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, UBND thành phố, UBND phường Đức Xuân và chi nhánh để giải quyết.

Cuộc họp thống nhất, khu tập thể đã được chuyển giao sang UBND tỉnh quản lý theo quy định hiện hành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quyết định chuyển giao cơ sở nhà, đất sang UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Theo quy hoạch chi tiết, khu đất phù hợp quy hoạch khu dân cư và nên quy hoạch theo thực tế sử dụng. Do đó, đã thống nhất báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao phần diện tích trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và xây dựng phương án sử dụng đất theo hướng bàn giao cho UBND thành phố thực hiện giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân (đối tượng là cán bộ, công chức của chi nhánh) theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Giá đất để thu tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Theo nội dung thống nhất giữa các ngành, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương và tới ngày 1-11-2016, ra quyết định giao phần diện tích đất nói trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và xây dựng phương án sử dụng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chủ trì, phối hợp các bên liên quan đề xuất phương án sử dụng khu đất này. Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và môi trường đã có báo cáo các nội dung liên quan và nêu hai phương án do Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất đều có những khó khăn, thuận lợi đối với từng hình thức giao đất, phương án sử dụng đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá được các ngành thống nhất tại cuộc họp ngày 10-8-2016.

Ngày 19-12-2016, UBND tỉnh chủ trì họp với các sở, ngành, địa phương và được báo cáo như sau: Khu đất có quy hoạch phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung của thành phố Bắc Kạn. Tại văn bản số 788/BKA-HCSN ngày 20-12-2016, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đề nghị giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá cho 15 cá nhân là cán bộ, công chức của chi nhánh.

Trong đó, có tám người điều động đến chi nhánh từ năm 1997; bảy người công tác từ năm 1997 và sau năm 1997 đã xây dựng, sửa chữa nhà để ở trên khu đất tập thể (trong đó, có năm hộ đã xây dựng nhà hai tầng kiên cố nhưng không có biên bản xử lý vi phạm của cấp có thẩm quyền tại thời điểm xây dựng).

Theo quy định tại điểm e, khoản 2, điều 118, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm: (e) giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền”. Việc tham mưu xây dựng phương án sử dụng đất của các cơ quan chuyên môn để UBND tỉnh ban hành văn bản cho chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá là phù hợp với quy định này.

Nếu thực hiện việc giao đất thông qua hình thức đấu giá sẽ không khả thi do khó khăn trong giải phóng mặt bằng và di dời, sắp xếp chỗ ở cho các hộ gia đình hiện nay đang sinh sống trên đất, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu dân cư nói chung. Đồng thời, chưa đáp ứng điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất do trên đất có tài sản của các hộ gia đình, cá nhân (chưa phải đất “sạch”).

Từ những phân tích của các ngành chuyên môn và căn cứ các quy định của pháp luật đất đai, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản cho chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá và giao UBND thành phố phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, xác định rõ đối tượng giao đất, phù hợp các quy định, bảo đảm các điều kiện thực tế.

Đối với việc sắp xếp, xử lý nhà đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ, khu đất tập thể nói trên đã được Bộ Tài chính thông nhất việc chuyển giao cơ sở nhà, đất của chi nhánh sang UBND tỉnh quản lý; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyết định chuyển giao cơ sở nhà, đất sang UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý. UBND tỉnh đã giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và xây dựng phương án sử dụng là phù hợp quy định của Luật Đất đai 2013.

Đối với việc giao đất tại khu dân cư Giả Dìa tại huyện Na Rì và việc giao đất tại đường 27m tại huyện Pác Nặm, đây là vấn đề phát sinh thực tiễn tại địa phương.

Do Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể nên còn khó khăn trong quá trình thực hiện. Các nội dung này, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của Nhà nước trong việc giao đất theo quy định, sau khi có kết luận thanh tra, UBND tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo cụ thể và thông tin đến Báo Nhân Dân.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

 

Xem thêm tin khác